Avaleht

Metsamajandamiskava   

Kuidas tööd tellida…

UUS!!! Metsaomaniku kinnitus inventeerimisandmete Metsaregistrisse kandmiseks

OÜ Metsaruum on metsakorraldus ettevõte, mis tegutseb aastast 2005. Töötajateks kogemustega litsentseeritud metsakorraldajad, kellel pikaajaline töökogemus eesti erametsakorralduse algusaastatest alates.

  • Metsainventeerimine ja metsamajandamiskava koostamine (metsakorraldusettevõtte tegevusluba nr.10)
  • Metsaomanike nõustamine
  • Metsanduslikud ja loodusväärtuste ekspertiisid
  • Vääriselupaikade ja Euroopa Loodusdirektiivi elupaikade inventeerimine
  • Poollooduslike koosluste inventeerimine
  • Dendroloogilised hindamised
  • Pärandkultuuriobjektide kirjeldamine
  • Nõustamine kaitstavate loodusobjektide kaitse-eeskirjade, tegevuskavade ja kaitsekorralduskavade alal
MR Sirtsi