Avaleht

                         

 Metsamajandamiskava                                             Kuidas tööd tellida…Metsaruum Logo2015 2 väike

OÜ Metsaruum on metsakorraldus ettevõte, mis tegutseb aastast 2005. Töötajateks kogemustega litsentseeritud metsakorraldajad, kellel pikaajaline töökogemus eesti erametsakorralduse algusaastatest alates.

  • Metsainventeerimine ja metsamajandamiskava koostamine (metsakorraldusettevõtte tegevusluba nr.10)
  • Metsaomanike nõustamine
  • Metsanduslikud ja loodusväärtuste ekspertiisid
  • Vääriselupaikade ja Euroopa Loodusdirektiivi elupaikade inventeerimine
  • Poollooduslike koosluste inventeerimine
  • Dendroloogilised hindamised
  • Pärandkultuuriobjektide kirjeldamine
  • Nõustamine kaitstavate loodusobjektide kaitse-eeskirjade, tegevuskavade ja kaitsekorralduskavade alal

 

MR Sirtsi